WARION USŁUGI INTERNETOWE WARION
INTERNETOWY KATALOG FIRM
O firmie
Nasze usługi
Cennik Usług
Praca w Warionie
Kontakt
Internetowy katalog firm
Informator warszawski (urzędy Państwowe, miejskie, stowarzyszenia)
Wyszukiwarki i portale internetowe

IDENTYFIKATOR ........................... Warszawa, dnia.......................

UMOWA POMIĘDZY

................................................................................................................................
Nazwa i adres firmy/stowarzyszenia

zwanym/ą dalej KLIENTEM i firmą WARION.

 1. Nazwa ..................................................................... jest wyłączną własnością KLIENTA.

 2. Firma WARION zarządza serwisami reklamowymi w domenie "www..........................................................pl" zgodnie z zaleceniami upoważnionych pracowników KLIENTA:
  1...........................................................................................................................................
  2...........................................................................................................................................
  imię, nazwisko, stanowisko, telefon upoważnionego pracownika


 3. Firma WARION realizuje zalecenia KLIENTA zgodnie z zasadami określonymi w "REGULAMINIE USŁUG FIRMY WARION".

 4. Firma WARION nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej za przerwy w działaniu serwisu KLIENTA. Jedyne odszkodowanie przysługujące KLIENTOWI wynosi 1/30 abonamentu miesięcznego za każdy dzień (24 godziny) niefunkcjonowania serwisu reklamowego. Suma odszkodowania podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wystąpienia przerwy lub jest odliczana od następnej opłaty abonamentowej.

 5. Firma WARION nie ponosi odpowiedzialności finansowej ani prawnej z tytułu niezadowalającej według KLIENTA skuteczności serwisu reklamowego.

 6. Strona wymawiająca niniejszą umowę zobowiązana jest dostarczyć do siedziby drugiej strony wypowiedzenie na piśmie (listem poleconym lub osobiście). Firma WARION akceptuje dokumenty przesyłane pocztą elektroniczną. Firma WARION zastrzega sobie czas 10-ciu dni od daty doręczenia wypowiedzenia na wyrejestrowanie domeny KLIENTA.

 7. Niniejsza umowa zawierana jest na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W przypadku wypowiedzenia umowy przez KLIENTA przed upływem tego czasu firmie WARION przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość określa się jako różnicę abonamentu za okres minimalny i łącznej sumy wpłaconej na rzecz firmy WARION przez KLIENTA.

 8. Na mocy niniejszej umowy firma WARION zobowiązuje się do świadczenia usługi typu "STANDARD" / "RAZ NA KWARTAŁ" / "RAZ W MIESIĄCU" / "RAZ W TYGODNIU" / "CODZIENNIE" / . . . . . . . . . . . . (Niepotrzebne skreślić).
  Wysokość abonamentu ustala się na . . . . . . . . złotych . . . . . . . . . . . ./ słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............................
Podpis upoważnionego pracownika
i pieczęć firmowa Klienta
...............................
Podpis upoważnionego pracownika
i pieczęć firmy WARION

UWAGA!!! Niniejsza umowa powinna być podpisana przed podpisaniem "Zgody Na Rejestrację Domeny" (dokument NASK "zg_rej_dom.pdf").
Korespondencja pomiędzy stronami musi zawierać IDENTYFIKATOR


Wersja do wydruku >>


WARION USŁUGI INTERNETOWE WARION
INTERNETOWY KATALOG FIRM